Obligaciono pravo

Profesionalno sastavljanje svih vrsta ugovora i to o kupoprodaji, poklonu, zajmu, ostavi, posluzi, zakupu, kao i izrada jednostranih izjava volja. Zastupanje klijenata u postupcima naknade štete prozrokovane od strane trećih lica. ( u slučaju saobraćajnih nezgoda, ujeda pasa, uništenja stvari, fizičkog i psihičkog integriteta i dr.)
Često postavljana pitanja
Sve zavisi od okolnosti slučaja. Šteta se može javiti kao umanjenje nečije imovine (obična šteta), sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), kao i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta). Odgovorno lice dužno je uspostaviti stanje koje je bilo pre nego što je šteta nastala. Za većinu slučajeva potreban je stručan nalaz i mišljenje veštaka odgovarajuće struke, kako bi se ostvarilo pravo na štetu sudskim putem.
Pravnim poslom ne može se odrediti duže ili kraće vreme zastarelosti od onog vremena koje je određeno zakonom, niti se može odrediti da zastarelost neće teći neko vreme. Da li je obaveza zastarela zavisi od vrste obaveze, proteka vremena, zastoja i prekida zastarelosti. Potraživanja po pravilu zastarevaju za 10 godina, ali ima i onih sa jednogodišnjim, trogodišnjim i petogodišnjim rokom zastarelosti.
Ne. Notari, odnosno javni beležnici ne sastavljaju ugovore već ih samo overavaju i solemnizuju. Ugovore možete sastaviti sami ali je naša prepruka, zbog ozbiljnosti posledica, da se za sastavljanje ugovora obratite advokatima.

Vi ste kao zakupodavac dužni da održavate stvar u ispravnom stanju za vreme trajanja zakupa i da radi toga vršite potrebne opravke na njoj. Međutim, troškovi sitnih opravki izazvanih redovnom upotrebom stvari, kao i troškovi same upotrebe, padaju na teret zakupca. Dakle, mora se sagledati svaka stavka posebno, ali svakako nije na Vama da snosite troškove koji su vezani za samu upotrebu stana i stvari u njemu, niti troškove sitnih opravki.

Navedeni način odlučivanja o reklamaciji nije u skladu sa zakonom. Prodavac je najpre dužan da reklamaciju zavede i izda Vam potvrdu o reklamaciji. Zatim ima zakonsku obavezu da u roku od 8 dana od dana izjavljivanja reklamacije pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju ukoliko je prihvata. Ukoliko prodavac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Scroll to Top