Privredno pravo

Kancelarija Krasić zastupa više privrednih društava, kako domaćih tako i stranih. Zastupanje podrazumeva izradu opštih i pojedinačnih akata, ugovora, zastupanje pred Agencijom za privredne registre (osnivanje, registracija, promene i sl.), zastupanje u sporovima pred sudom, zastupanje u arbitražnim sporovima, radni odnosi, sačinjavanje ugovora, davanje pravnih saveta i dr. Advokatska kancelarija je specijalizovana za zastupanje turističkih agencija i inostranih programerskih kompanija. Broj društva koja zastupamo raste iz meseca u mesec, a ovo je lista onih koje trenutno zastupa advokatska kancelarija Krasić:
– Ecotrade BG Niš;
– Kirey DOO Niš;
– Pop auto centar Niš;
– Vrtići Meda Niš;
– Clock travel DOO Niš;
– MM turs DOO Niš;
– Kirey DOO Niš;
– Centar za defektologiju Artemida;
– Tehno Niš DOO;
– Diapharm Niš DOO;
– Balkan fun DOO Niš;
– Live invest Niš;
– Live media Niš;
– AS nekretnine Niš; i dr.
Često postavljana pitanja
Pravne forme društva su: 1) ortačko društvo;
2) komanditno društvo;
3) društvo s ograničenom odgovornošću;
4) akcionarsko društvo.
Izbor pravne forme zavisi od mnogih faktora. Najpre treba ispoštovati zakonska ograničenja, zatim izabrati formu prema vrsti delatnosti, brojnosti članstva, željenoj vrsti odgovornosti, osnovnom kapitalu koji se mora uneti u društvo. Treba obratiti pažnju na to da članovi društva odgovaraju za obaveze društva u skladu sa odredbama zakona koje uređuju pojedine pravne forme društva (za pojedine forme je propisana odgovornost za obaveze društva i celokupnom ličnom imovinom).
Najverovatnije navedeno poslovno ime ne ispunjava zakonske uslove. Ono mora da sadrži naziv, pravnu formu i mesto u kome je sedište društva. Naziv je karakteristični deo poslovnog imena po kome se to društvo razlikuje od drugih društava i ono ne sme da vređa javni moral; da izaziva zabludu u pogledu pravne forme društva niti može izazivati zabludu u pogledu pretežne delatnosti društva. Naziv društva ne sme biti istovetan nazivu drugog društva. Bilo šta od navedenog može biti razlog za odbijanje registracije.
Preduzetnik za sve obaveze nastale u vezi sa obavljanjem svoje delatnosti odgovara celokupnom svojom imovinom i u tu imovinu ulazi i imovina koju stiče u vezi sa obavljanjem delatnosti. Odgovornost za ove obaveze ne prestaje brisanjem preduzetnika iz registra.
Nije, sve promene se moraju registrovati u Agenciji za privredne registre u skladu sa zakonom o registraciji: adresa sedišta, prekid obavljanja delatnosti, sticanje udela, svojstvo člana društva, odluka o smanjenju osnovnog kapitala…
Tačan rok za prijavu potraživanja u stečajnom postupku navodi se u rešenjz o otvaranju stečajnog postupka. Taj rok ne može biti kraći od 30 dana, ni duži od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u Službenom glasniku Republike Srbije. Prijave se mogu podneti po isteku roka određenog rešenjem stečajnog sudije, ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u Službenom glasniku Republike Srbije, a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
Scroll to Top