Stvarno pravo

Kancelarija Krasić zastupa stranke u sudskim sporovima radi utvrđivanja prava svojine pokretnih i nepokretnih stvari, kao i u državinskim sporovima u vezi nepokrenosti, pruža pravnu pomoć za uknjiženje i druge promene u zemljišnim knjigama.
Često postavljana pitanja
Sve zavisi od okolnosti slučaja. Stvarna službenost može prestati ako ste se kao vlasnik nepokretnosti protivili vršenju službenosti, a vlasnik povlasnog dobra tri uzastopne godine nije vršio svoje pravo. Takođe, možete zahtevati da prestane pravo stvarne službenosti kada ona postane nepotrebna za korišćenje povlasnog dobra ili kad prestane drugi razlog zbog koga je ona zasnovana.
Pravo svojine održajem nad nepokretnim i pokretnim stvarima mogu steći savestan i zakonit držlac, odnosno samo savestan, uz ispunjenje zakonskih uslova i protek vremena od 3, 10, odnosno 20 godina, u zavisnosti od okolnosti slučaja.

Ne. Predugovor, za razliku od pregovora, obavezuje strane na zaključenje glavnog ugovora – pravilo pacta sunt servanda (ugovor je zakon za strane, koje su dužne da svoje obaveze ispunjavaju na način određen ugovorom i koje su odgovorne su za ispunjenje svojih obaveza). Međutim, samo izuzetno je moguće da, ukoliko se nakon zaključenja predugovora okolnosti toliko izmene da sam predugovor ne bi bio zaključen da su okolnosti kao takve postojale u trenutku njegovog zaključenja a koje se nisu mogle predvideti, neće postojati obaveza zaključenja glavnog ugovora – klauzula rebus sic stantibus (promenjene okolnosti).Predugovor je, iako mu ime kaže drugačije, zapravo ugovor. Strane se tim ugovorom obavezuju na zaključenje (glavnog) ugovora. Dakle, ugovorna obaveza ugovornih strana je zaključenje ugovora a ne predaja stvari i isplata cene kao kod glavnog ugovora. Upravo ova obaveza zaključenja ugovora štiti savesnu stranu od odustanka druge strane. Ovo je upravo i jedan od razloga zašto predugovor mora da sadrži sve elemente glavnog ugovora. Dakle, predugovor mora biti, kako sadržinski, tako i formalno, perfektan (tako na primer, ugovor o kupoprodaji nepokretnosti mora da sadrži bitne elemente – predmet i cenu ali i da ispuni formu – pismena forma sa potpisima ugovarača overenim kod suda).

Scroll to Top