Postupci pred Ustavnim sudom i Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Tokom svog postojanja advokatska kancelarija je zastupala stranke pred Ustavnim sudom Srbije radi ostvarenja ljudskih i manjinskih prava zagarantovanih Ustavom, kao i pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu zbog povrede prava zagarantovanih Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Često postavljana pitanja
Ustavna žalba može se izjaviti protiv pojedinačnog akta ili radnje državnog organa ili organizacije kojoj je povereno javno ovlašćenje, a kojima se povređuju ili uskraćuju ljudska ili manjinska prava i slobode zajemčene Ustavom, ako su iscrpljena ili nisu predviđena druga pravna sredstva ili je zakonom isključeno pravo na njihovu sudsku zaštitu. Dakle, neophodno je najpre iscrpeti druge pravne lekove koji su propisani. Ustavna žalba se može izjaviti u roku od 30 dana od dana dostavljanja pojedinačnog akta, odnosno od dana preduzimanja radnje kojom se povređuje ili uskraćuje ljudsko ili manjinsko pravo i sloboda zajemčena Ustavom.
Kada Ustavni sud utvrdi da je osporenim pojedinačnim aktom ili radnjom povređeno ili uskraćeno ljudsko ili manjinsko pravo i sloboda zajemčena Ustavom, može:
– poništiti pojedinačni akt;
– zabraniti dalje vršenje radnje;
– odrediti preduzimanje druge mere ili radnje kojom se otklanjaju štetne posledice utvrđene povrede ili uskraćivanja zajemčenih prava i sloboda;
– odrediti način pravičnog zadovoljenja podnosioca. Postupak za prinudno izvršenje naknade materijalne, odnosno nematerijalne štete može početi tek ako naknada materijalne, odnosno nematerijalne štete ne bude dobrovoljno plaćena u roku od četiri meseca od dana dostavljanja odluke.
Ne mora da znači to. Svaki predmet pred Evropskim sudom za ljudska prava, kao i pred domaćim sudovima dobija broj, što ne govori o osnovanosti predstavke. Može se desiti da i pored toga predstavka bude odbačena i da ne bude uzeta suštinski u razmatranje.
Svako ko smatra da je žrtva povrede prava koja garantuje Evropska konvencija o ljudskim pravima i njeni protokoli, može da podnese predstavku Evropskom sudu za ljudska prava, bilo da se radi o pojedincu, nevladinoj organizaciji ili grupi lica. Povreda prava treba da je učinjena od strane države koja je potpisnica ove Konvencije, što Republika Srbija jeste. Sud može uzeti predmet u postupak tek kada se iscrpe svi unutrašnji pravni lekovi i u roku od četiri meseca od dana kada je povodom njega doneta pravosnažna odluka.
Scroll to Top