Pitanja klijenata i odgovori advokata

Advokatska kancelarija radi svakog radnog dana u periodu od 08:00 časova do 16:00 časova. U navedenom periodu možete doći do advokatske kancelarije, ili možete telefonom kontaktirati advokata. Nakon radnog vremena, ali i vikendom, možete telefonom pozvati advokata, te sa njim dogovoriti termin viđanja.

Cena advokatskih usluga propisana je Advokatskom tarifom, koju su advokati dužni da poštuju, kako se ne bi stvorila nelojalna konkurencija među advokatima. Cene usluga koje Advokatska tarifa propisuje, mogu biti korigovane u dogovoru sa klijentom.

 

U našoj advokatskoj kancelariji možete pronaći pravnu pomoć iz svih pravnih oblasti, obzirom da u kancelariji radi veći broj advokata. Naši advokati će Vam pružiti pravnu pomoć u krivičnom, korporativnom, stečajnom, privrednom pravu, u porodičnom, naslednom pravu

Prilikom upoznavanja sa pojedinačnim predmetom, može se delimično predvideti ishod postupka. Postoje postupci sa većom verovatnoćom uspeha, ali i oni sa jako malom šansom, i navedeno se ima objasniti klijentu. Međutim, svi postupci se tretiraju na isti način, i u svaki se ulazi sa istim elanom i težnjom, a to je da postupak bude okončan u skladu sa pozitivnim interesom klijenta, te advokat neće prihvatiti samo „siguran“ predmet, već će se svojim znanjem i veštinama potruditi da postupak okonča na najbolji mogući način

Što se tiče trajanja postupaka, isto zavisi od mnogih stvari. Između ostalog, bitno je o kom je postupku reč i pred kojim se organom vodi. Treba praviti razliku između postupaka koji se vode pred pravosudnim organima i postupaka koji se vode pred ostalim državnim organima. U koliko je reč o postupku koji je pred zakonom predviđen kao „hitan“, isti će se okončati u par meseci, ili čak u par dana. Međutim, ni to ne mora značiti, jer da bi se postupak okončao, moraju biti ispunjene određene procesne pretpostavke, na koje ni advokat ni sud nemaju uticaja.

U koliko klijent sklopi takav dogovor sa advokatom, naravno da je moguće pružiti pravnu pomoć i licu koje ne živi u Nišu ili okolini. Takav klijent će se sa advokatom dogovoriti oko načita potpisivanja punomoćja, odnosno oko toga da li će punomoćje potpisati u prostorijama kancelarije, ili će mu isto biti poslato mejlom ili poštom. U koliko je potrebno da se punomoćje pošalje klijentu, nakon što ga potpiše, klijent će poštom vratiti punomoćje u prostorije kancelarije.

Naša advokatska kancelarija ne pravi razliku između klijenata koji su domaći i koji su strani državljani. Naravno da nam se mogu obratiti sva lica kojima je pravna pomoć potrebna. U slučaju da klijent ne zna srpski jezik, komunikacija može biti odvijena na engleskom ili na nemačkom jeziku.

Advokatska kancelarija stoji na raspolaganju klijentima kojima je neophodna napred navedena pravna pomoć. Nakon potpisanog punomoćja, advokat će pribaviti napred navedenu dokumentaciju i istu predati klijentu po prethodnom dogovoru.

U koliko je klijentu potrebna navedena pravna pomoć, advokat će u dogovoru sa klijentom predati na overu i preuzeti overen dokument.

Nakon legitimisanja u postupku, odnosno nakon predaje punomoćja, advokat preduzima pravne radnje u ime i za račun svog klijenta, te samim tim prisustvo klijenta nije obavezno, osim u slučaju kada isti bude pozvan na sud kako bi se izvela dokazna radnja saslušanja. Naravno, klijent ima mogućnost da na svako ročište ide sa advokatom kako bi ispratio tok postupka, ali takođe i mogućnost da na ročište ode bez advokata, ukoliko mu je to ekonomičnije.

Čak i ako advokat nije zastupao klijenta od početka postupka, može se naknadno legitimisati tako što će predati punomoćje za zastupanje. Naravno, advokat se pre upuštanja u postupak mora upoznati sa tokom postupka, što će uraditi uvidom u spise predmeta. Advokat u tom slučaju ne snosi odgovornost za radnje preduzete pre upuštanja u tok predmeta, već isključivo „preuzima“ predmet u onoj fazi u kojoj se isti nalazi u momentu legitimisanja.

Odgovor je da naša advokatska kancelarija ne posluje na spomenuti način. Ovakvo postupanje bilo bi protivzakonito, i kršilo bi niz propisa. Samim tim došlo bi do nelojalne konkurencije. Naša advokatska kancelarija ne snosi troškove taksi, veštačenja i sličnih troškova. Svaku preduzetu radnju klijent će platiti u skladu sa prethodnim dogovorom sa advokatom.

U određenim slučajevima, kada je izvesnost uspeha veća, odnosno kada je naplata sigurnija (tuži se Republika Srbija, gradovi, autonomne pokrajne), klijent može postići takav dogovor sa advokatom i ugovori rad na procenat. U tom slučaju, advokat može naplatiti troškove jedino ukoliko uspe u postupku. Tom prilikom, osim troškova koje je advokat imao u toku postupka, kao što je pisanje obrazloženih podnesaka, troškovi odlazaka na ročišta i slično, advokat ima pravo i na nagradu od klijenta prema procentualnoj vrednosti predmeta spora. Advokat i klijent mogu ugovoriti nagradu najviše do 30% od vrednosti spora.

Scroll to Top