Ostale grane prava

Prekršajno pravo;
Vanparnični postupci;
Poresko pravo;
Pravo intelektualne svojine;
Pravo IT sektora;
I dr.

Često postavljana pitanja
Prekršajni postupak ne može se pokrenuti niti voditi ako protekne jedna godina od dana kada je prekršaj učinjen. Pokretanje i vođenje prekršajnog postupka zastareva u svakom slučaju kad protekne dva puta onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarelost, iako je dolazilo do prekida zastarelosti. Isti rok zastarelosti važi i za izvršenje kazne i zaštitne mere izrečene u prekršajnom postupku. Izuzetno od ovog pravila, za prekršaje iz oblasti carinskog, spoljnotrgovinskog, deviznog poslovanja, javnih prihoda i finansija, javnih nabavki, prometa roba i usluga, životne sredine, sprečavanja korupcije i vazdušnog saobraćaja može se posebnim zakonom propisati duži rok zastarelosti.
Zakon o prekršajima Republike Srbije ne previđa institut skraćenog postupka. Jedino se može govoriti o izvršenju osuđujuće presudu i pre njene pravnosnažnosti u sledećim slučajevima:
1) ako okrivljeni ne može da dokaže svoj identitet ili nema prebivalište, ili ne živi na adresi na kojoj je prijavljen, ili ako ima prebivalište u inostranstvu ili ako odlazi u inostranstvo radi boravka, a sud nađe da postoji osnovana sumnja da će okrivljeni izbeći izvršenje izrečene sankcije;
2) ako je okrivljeni kažnjen za teži prekršaj iz oblasti javnog reda i mira, bezbednosti javnog saobraćaja ili teži prekršaj kojim se ugrožava život ili zdravlje ljudi ili ako to zahtevaju interesi opšte bezbednosti ili sigurnosti robnog i finansijskog prometa ili razlozi morala ili je kažnjen za prekršaj od kojeg mogu nastati teže posledice, a postoji osnovana sumnja da će nastaviti sa vršenjem prekršaja, ponoviti prekršaj ili da će izbeći izvršenje izrečene sankcije.
U navedenim slučajevima, predviđeni su i kraći rokovi za odlučivanje o žalbi protiv presude (drugostepeni prekršajni sud dužan je da o žalbi odluči i svoju presudu dostavi sudu u roku od 48 časova računajući od časa prijema spisa predmeta).
Da, troškove postupka za prekršaj za koji je postupak obustavljen ili je okrivljeni oslobođen odgovornosti snosi sud. Ukoliko je prekršajni postupak obustavljen zbog odustanka oštećenog od podnetog zahteva ili je okrivljeni oslobođen odgovornosti usled neosnovanog zahteva, troškove postupka snosi oštećeni.
Ako korisnik eksproprijacije i raniji sopstvenik ne zaključe sporazum o naknadi za eksproprisanu nepokretnost u roku od dva meseca od dana pravnosnažnosti rešenja o eksproprijaciji, bivši vlasnik nepokretnosti ima pravo da nadležnom sudu podnese predlog za određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost. Visina naknade zavisi od vrednosti same nepokretnosti, ali i recimo od biljnih kultura koje se na njoj nalaze. Radi određivanja visine naknade, sud može odrediti i veštačenje od strane veštaka odgovarajuće struke. Troškove ovog postupka snosi korisnik eksproprijacije, a ne raniji vlasnik.
Da, pravo na porodičnu penziju može ostvariti i vanbračni partner ukoliko je vanbračna zajednica života trajala najmanje tri godine, ili ako sa umrlim osiguranikom, odnosno korisnikom prava, imate zajedničko dete. Postojanje vanbračne zajednice utvrđuje se u vanparničnom postupku.

Naravno da ne. Osim te naknade, sleduje Vam i naknada za privremeno zauzimanje zemljišta koja se određuje u visini i na način kako je to propisano Zakonom o eksproprijaciji, za naknadu u slučaju ustanovljenja zakupa. Ukoliko takve ponude nema i postupak ne može da se okonča pred organom opštinske uprave, imate pravo da nadležnom sudu podnesete predlog za određivanje navedene naknade.

Scroll to Top